شركت ايمن تهران
نام کسب و کارشركت ايمن تهران
توضیحاتتأمين مداوم هوای تنفسی مورد نياز شاغلين در شرايط مواجهه با آلودگی شديد هوا و يا غير عادی بودن تركيب طبيعی هوا توسط سیستم هوا رسان مقدور خواهد بود. اين تجهيزات برای اشتغال در محيطی با غلظت زياد آلاي...