به ساز انرژی
نام کسب و کاربه ساز انرژی
توضیحاتسیستم هوشمند موتورخانه ، سامانه ای است که از طریق آن تجهیزات داخل موتورخانه متناسب با نیاز حرارتی داخل ساختمان به کارگرفته می شوند، تشخیص این نیاز از طریق سنسورهای داخل موتورخانه و خارج ساختمان و با ت...