نانو شرق ابزار توس
نام کسب و کارنانو شرق ابزار توس
توضیحاتسیستم چگالش از فاز بخار شیمیایی برای تولید مواد نانو ساختار ، به صورت ساختارهای یک بعدی و صفر بعدی به کار گرفته می­ شود. این سیستم، علاوه بر استفاده در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های تخصصی قابلیت ب...