آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتراه اندازی سیستم اتوماسیون مرغداری هوشمند سازی سالن های مرغداری ( مرغ داری ) ( Automation poultry ) ( Poultry house ) کنترل اتوماتیک دما ، رطوبت ، آمونیاک ، دی اکسید کربن ، تهویه حداقلی و ... سا...