شركت عایق خودرو توس
نام کسب و کارشركت عایق خودرو توس
توضیحاتسیلر همینگ بر پایه رابر و عاری از حلال طراحی شده و تک جزیی است و در سالن بدنه اعمال شده و در مرحله ED پخت می‏شود. سیلر همینگ در قسمت‏های لبه‏دار که امکان استفاده از سیلر جوش‏پذیر مقدور نیست و یا قد...