بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتکپسول هوا| کپسول هوا برش |کپسول هوا گاز|کپسول هوا برش|دسته دوم   توضیح محصول :کپسول یا همان سیلندر هوا  جهت شارژ انواع گازهای مختلف استفاده می گردد. مهترین کاربرد کپسول هوا مخصوص پر کردن ...