بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتنام محصول: گاز کلر|کپسول گاز کلر| سیلندر گاز کلر|فروش کد: گاز - کلر - 140   خلاصه محصول(کاربردها):     کلر عنصر شیمیایی مهمی در تصفیه آب، مواد گندزدا در سفید کننده و نیز در گاز خردل به شمار...