شرکت داروسازی گلچای
نام کسب و کارشرکت داروسازی گلچای
توضیحاتزولیران گلچای - سیمان اوژنول و زینک اکساید زولیران یک سیمان با پایه اوژنول و زینک اکساید بوده بنابراین به عنوان یک ماده و یا پرکننده موقت بعد از آماده سازی دندان و تراشیدن قسمت های پوسیده دندان، ایده...