سيمان نهاوند
نام کسب و کارسيمان نهاوند
توضیحاتجزئیات محصول حرارت هیدراتاسیونحرارت متوسط شماره مدل2 نام برندسیمان نهاوند مبدا کالاایران کاربردمناسب برای بتن ریزی در هوای نسبتاً گرم مقاومت در محیط های خورندهمتوسط یون های سولفات و کلرد...