سیمند کابل
نام کسب و کارسیمند کابل
توضیحاتکابلهای دارای هادی هم مرکز (کانسانتریک) برای تابلوهای توزیع ، نیروگاه ها ، کنتور برق منازل و روشنایی خیابان ها و نیز به عنوان کابل های کنترل جهت انتقال پالس ها کنترلی و داده های آزمون و به طور کلی در ...