شرکت دانش بنیان اکسیر نانو سینا
نام کسب و کارشرکت دانش بنیان اکسیر نانو سینا
توضیحاتسینا آمفولیش ، ژل موضعی نانولیپوزومال حاوی 0/4 درصد آمفوتریسین B دسته دارويی : ضد ليشمانيا (انگل تک ياخته اي عامل بيماري سالک) و ضدقارچ راهنمايي هاي عمومي : قبل از مصرف اين دارو اطلاعات مندرج...