شرکت دانش بنیان اکسیر نانو سینا
نام کسب و کارشرکت دانش بنیان اکسیر نانو سینا
توضیحاتسینا دوکسوزوم Sina Doxosome دوکسوروبیسین هیدروکلراید لیپوزومی پگیله تزریقی، 20 میلیگرم در 10 میلیلیتر یا 50 میلیگرم در 25میلیلیتر (2میلیگرم در میلیلیتر) محلول غلیظ برای انفوزیون سینا دوکسوزوم یک دار...