سینا رعد صفاهان
نام کسب و کارسینا رعد صفاهان
توضیحاتحسگر هشدار دهنده خواب راننده هوشمند یا چشم سوم جهت کنترل خواب آلودگی رانندگان طراحی و ساخته شده است. این محصول با تاییدیه از راهنمایی و رانندگی و همچنین ثبت اختراع از اداره ثبت اختراع برای اولین با...