شرکت بهسازآب
نام کسب و کارشرکت بهسازآب
توضیحاتدستگاه تصفیه آب خانگی بهساز آب به عنوان موثرترین روش در تصفیه آب، با استاندارد کیفی سازمان بهداشتی جهانی NSF محسوب میشود و قادر است ۹۶% فسفات، نیترات، نیتریت، کلر، هلومتانها و سایر موادهای آلاینده و ب...