شرکت تعاونی تکثیر و پرورش زالوی طبی گیلان لیرو
نام کسب و کارشرکت تعاونی تکثیر و پرورش زالوی طبی گیلان لیرو
توضیحاتباتوجه به افزایش نیاز افراد به استفاده از زالو وهمچنین رونق خرید و فروش زالو ، شرکت تولید زالوی طبی گیلان لیرو ، معتبر ترین شرکت تولیدی زالو درزمینه پرورش زالو ، خرید و فروش زالو فعالیت می نماید. ب...