شركت ايمن تهران
نام کسب و کارشركت ايمن تهران
توضیحاتفیلتر ماسک قابل استفاده با قاب های نگهدارنده فيلتر مدل EN148/1 در انواع ماسكهای تمام صورت و نيز ماسک نيم صورت مدل ST85 اسپاسيانی ايتاليا. فیلتر ماسک بزرگ ضد ذره و باكتري P3 برای ماسكهای تمام صورت:  ...