شرکت توسعه پردیس سبز
نام کسب و کارشرکت توسعه پردیس سبز
توضیحاتپیگمنت زرد 12 یکی از انواع پیگمنتهای آلی به شمار میرود و به طور معمول به صورت پودر آلی رنگی مورد استفاده قرار می گیرد. و با نماد P.Y.12 و به نام بنزیدین زرد یا Benzidine Yellow G در بازار جهانی، نم...