شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان
نام کسب و کارشرکت تولیدی صنعتی گازسوزان
توضیحاتکنتور گاز بمنظور اندازه گیری میزان جریان حجمی و جرمی گاز عبوری در سیستم های استخراج ، پالایش ، انتقال و توزیع از تجهیزات متفاوتی استفاده میشود که هر کدام متناسب با نوع کاربرد در مدل ها و کلاس های مختل...