شرکت خوش نوش گوار
نام کسب و کارشرکت خوش نوش گوار
توضیحاتمراحل تولید آب آشامیدنی سوور به شرح زیر می باشد ​ مرحله اول : عبور آب از فیلترهای شنی مرحله دوم : عبور از فیلترهای کربن اکتیو مرحله سوم : عبور از فیلتر های اسمز معکوس جهت تعدیل املاح مرحله ...