شرکت دارویی به بان شیمی
نام کسب و کارشرکت دارویی به بان شیمی
توضیحاتخصوصیات آنتی سپتیک ترکیبات الکلی از زمانهای قدیم شناخته شده و این ترکیبات بطور رایج مورد استفاده قرار می گرفته اند ، اما استفاده مکرر از الکل موجب حساس شده پوست می شود . سپتی ژل محصولی است ضدعفونی کنن...