دما گستر
نام کسب و کاردما گستر
توضیحاتاین مدل از پمپ های سانتریفیوژ از نوع تک مرحله ای افقی بوده و ساختار تلفیقی روتور با الکتروموتور و پوسته واسطه آن شکلی یکپارچه در سایز مناسب و با قابلیت جابجائی آسان را فراهم نموده است. پمپ بر روی س...