شرکت شفادانه
نام کسب و کارشرکت شفادانه
توضیحاتاز آنجا که تغذیه در دوره ابتدایی پرورش جوجه های گوشتی 10-15 روز ابتدایی اهمیت زیادی دارد استفاده از پیش دان یا starter با توجه به شکل و کیفیت مواد تشکیل دهنده آن تاثیر فراوانی در بهبود فرآیند رشد ، تق...