شرکت شيميايي گل سم گرگان
نام کسب و کارشرکت شيميايي گل سم گرگان
توضیحاتكود كلات آهن آيرون گلد ، ساخت شركت گربی ايتاليا می باشد كه حاوی 6 درصد آهن كلات شده خاك مصرف EDDHA می باشد. اين كود می تواند در كمبودهای ناشي از عنصر آهن در گياهان و همچنين در فالب برنامه هاي غذايي...