شرکت صنایع دلند الکتریک
نام کسب و کارشرکت صنایع دلند الکتریک
توضیحاتکلید و پریز (Switch and socket) از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الکتریکی امری غیر قابل چشم پوشی است. کلید ها و پریز ها به دلیل نوع کاربرد و استاندارد های مربوطه به انواع گوناگو...