شرکت صنایع غذایی نوبر
نام کسب و کارشرکت صنایع غذایی نوبر
توضیحاتپنیر UF پنیری است که با استفاده از روش فرا پالایش تولید میشود از این روش برای تغلیظ شیر به منظور تولید پنیراستفاده میشود در این روش تراوش از فیلتری صورت میگیرد که قادر است ذرات بسیار ریز (اولترامیکروس...