شرکت فرانسوز یزد
نام کسب و کارشرکت فرانسوز یزد
توضیحاتلوله های فلزی با پوشش نسوز محصول تولیدی شرکت فرانسوز یزد  با افزایش هزینه های انرژی در ذوب فلزات، نسوزکاری لوله های لنس تبدیل به راهکاری موثر جهت دمش اکسیژن و کربن به کورهها شده است. شرکت فرانسو...