شرکت لوله بتن گرگان
نام کسب و کارشرکت لوله بتن گرگان
توضیحاتدیوار پیش ساخته بتنی محوطه که از ستون، قطعات فونداسیون و پانل دیوار تشکیل شده اند و H پانل نیز نامیده میشوند با توجه به زیبایی، سرعت اجرا، کیفیت، دوام و قابلیت جا به جایی قطعات و صرفه اقتصادی به دلیل ...