شرکت مجتمع کشت و صنعت سبزچین گلستان
نام کسب و کارشرکت مجتمع کشت و صنعت سبزچین گلستان
توضیحاتدر سال های اخیر با افزایش مشغله و گرفتاری خانواده ها، بسیاری از آنها استفاده از سبزیجات فرآوری شده را ترجیح می دهند. چند سالیست که کارخانجات مختلف در سطح کشور ، سبزیجات را فرآوری نموده و انواع مختل...