شرکت محصولات غذایی گلچین قابوس
نام کسب و کارشرکت محصولات غذایی گلچین قابوس
توضیحاتگوجه فرنگی تازه و کلیه مواد اولیه تهیه رب گوجه فرنگی نورس ،از اولین لحظات ورود به کارخانه و در طول کلیه مراحل شستشو،آب گیری،تغلیظ،بسته بندی،پاستوریزاسیون و انبارش،تحت کنترل و نظارت کارشناسان واحد کنتر...