شرکت مهتاب موتور گرگان
نام کسب و کارشرکت مهتاب موتور گرگان
توضیحاتاین روغن موتور بنزینی ممتاز با استفاده از روغن پایه نیمه سنتتیک تولید می شود که به دلیل دارا بودن خصوصیات چند درجه ای در تمام شرایط آب و هوایی قابل استفاده است . دانسیته نقطه اشتعال نقطه ...