مراوده
پایدارسازی پایدارسازی
شرکت مهندسین ژئوتکنیک اساس خاک (نیلینگ)
نام کسب و کارشرکت مهندسین ژئوتکنیک اساس خاک (نیلینگ)
توضیحاتپایدارسازی گود با انواع روشهای نیلینگ ، انکراژ ، سازه نگهبان قیمت: از ۱۴۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰ تومان واحد قیمت: مترمربع...
نیلینگ و انکراژ نیلینگ و انکراژ
شرکت مهندسین ژئوتکنیک اساس خاک (نیلینگ)
نام کسب و کارشرکت مهندسین ژئوتکنیک اساس خاک (نیلینگ)
توضیحاتقیمت: از ۱۴۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰ تومان واحد قیمت: متر مربع...
ثبت نام کنید