شرکت نگین تغذیه کیمیا
نام کسب و کارشرکت نگین تغذیه کیمیا
توضیحاتکنجد برشته تکسان محصول شرکت فرآورده های کنجدی نگین تغذیه کیمیا کنجد یکی از قدیمی ترین دانه های روغنی است که تا به امروز شناخته شده است. ابتدایی ترین اثار پیدا شده درباره کنجدبه سه هزار سال قبل ا...