شرکت پاکان آتیه
نام کسب و کارشرکت پاکان آتیه
توضیحاتشیشه سوپر عایق شیشه هایی هستند که از به کار گذاشتن گرانولهای هواژل سیلیکایی در فضای داخل شیشه های دوجداره ایجاد میشوند. در شیشه های دوجداره معمولی که ممکن است با گاز آرگون یا هوا پر شوند، انتقال حر...