شرکت پگاه جهان نما
نام کسب و کارشرکت پگاه جهان نما
توضیحاتاولین پری استارتر ویژه سویه کاب 500 در ایران که به صورت اختصاصا و با توجه به احتیاجات تغذیه ای این سویه فرموله و تولید شده است. شرکت پگاه جهان نما یکی از بزرگترین کارخانه های تولید کننده خوراک فرآو...