مراوده
دریچه کوپلیمری سایز ۲۳ پایه کوتاه و پایه بلند دریچه کوپلیمری سایز ۲۳ پایه کوتاه و پایه بلند
شرکت چدن کاوه بدر
نام کسب و کارشرکت چدن کاوه بدر
توضیحاتاز مزایای این دریچه میتوان به نکات زیر اشاره نمود: ۱- غیر قابل سرقت بودن نیاز به تکنولوژی و سرمایه گذاری خاص در فرآیند بازیافت ۲- مقاومت بسیار بالا در تحمل فشار مستقیم طبق استاندارد معتبر ASTMD ۳۷۳۵...
دریچه کوپلیمری سایز ۲۳ گلدانی دریچه کوپلیمری سایز ۲۳ گلدانی
شرکت چدن کاوه بدر
نام کسب و کارشرکت چدن کاوه بدر
توضیحاتاز مزایای این دریچه میتوان به نکات زیر اشاره نمود: ۱- غیر قابل سرقت بودن نیاز به تکنولوژی و سرمایه گذاری خاص در فرآیند بازیافت ۲- مقاومت بسیار بالا در تحمل فشار مستقیم طبق استاندارد معتبر ASTMD ۳۷۳۵...
دریچه کوپلیمری سایز ۸۰ ترافیکی دریچه کوپلیمری سایز ۸۰ ترافیکی
شرکت چدن کاوه بدر
نام کسب و کارشرکت چدن کاوه بدر
توضیحاتاز مزایای این دریچه میتوان به نکات زیر اشاره نمود: ۱- غیر قابل سرقت بودن نیاز به تکنولوژی و سرمایه گذاری خاص در فرآیند بازیافت ۲- مقاومت بسیار بالا در تحمل فشار مستقیم طبق استاندارد معتبر ASTMD ۳۷۳۵...
دریچه کوپلیمری سایز ۶۰ ترافیکی دریچه کوپلیمری سایز ۶۰ ترافیکی
شرکت چدن کاوه بدر
نام کسب و کارشرکت چدن کاوه بدر
توضیحاتاز مزایای این دریچه میتوان به نکات زیر اشاره نمود: ۱- غیر قابل سرقت بودن نیاز به تکنولوژی و سرمایه گذاری خاص در فرآیند بازیافت ۲- مقاومت بسیار بالا در تحمل فشار مستقیم طبق استاندارد معتبر ASTMD ۳۷۳۵...
ثبت نام کنید