شرکت کشاورزی جلگه دز
نام کسب و کارشرکت کشاورزی جلگه دز
توضیحاتبه منظور سهولت در نگهداری و حمل و نقل به نقاط دور و استفاده در صنایع غذایی میتوان قارچ خوراکی تازه را خشک نمود. در شرکت کشاورزی جلگه دز واحد تولید قارچ خشک به ظرفیت تبدیل  2500 کیلو قارچ تازه به قارچ ...