شرکت محافظان بهبود آب
نام کسب و کارشرکت محافظان بهبود آب
توضیحاتشستشو دهنده (سری ۶۰۰۰) مواد به عنوان رسوب زدا جهت شست و شوی تجهیزات انتقال حرارت و خطوط انتقال آب استفاده می شود، بدون آن که به فلز پایه آسیبی وارد گردد. اساس شست و شو به دو دسته ی Online و Offline...