مراوده
شفت ترکشن موتور DC-تام لوکوموتیو آریا شفت ترکشن موتور DC-تام لوکوموتیو آریا
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتام لوکوموتیو آریا مبدا کالاایران M 1010115TLM-101 & 752 M1020115TLM-102& 761 M2020115TLM-202 & D77 M2010115TLM-201 & D78 [{moravede}]...
شفت پله برقی NPQ شفت پله برقی NPQ
نگين پديده قائم
نام کسب و کارنگين پديده قائم
توضیحاتجزئیات محصول نام برندNPQ مبدا کالاایران مدلاوتیس Otis، شیندلر Schindler، تیسن کروپ Thyssen Krupp، اس اس ال SSL، کونه KONE، بی ال تی BLT، اس جی ای سی SJEC، فوجی تک Fujitec، فوجی اچ دی Fuji HD، بی...
شفت استپ چین پله برقی NPQ شفت استپ چین پله برقی NPQ
نگين پديده قائم
نام کسب و کارنگين پديده قائم
توضیحاتجزئیات محصول نام برندNPQ مبدا کالاایران مدلاوتیس Otis، شیندلر Schindler، تیسن کروپ Thyssen Krupp، اس اس ال SSL، کونه KONE، بی ال تی BLT، اس جی ای سی SJEC، فوجی تک Fujitec، فوجی اچ دی Fuji HD، بی...
ثبت نام کنید