سون ویرز
نام کسب و کارسون ویرز
توضیحاتشلنگ ورودی لباسشویی 5 متری (seven wares) شلنگ ورودی لباسشویی، رابط بین شیر آب و ماشین لباسشویی می باشد. شیلنگ ورودی لباسشویی محصولی است که در بسته بندی آن دو شیلنگ با رنگ های قرمز و آبی وجود د...