پارسیان عمران کوشش
نام کسب و کارپارسیان عمران کوشش
توضیحاتدیفومر ها مواد شیمیایی هستند که کف های ايجاد شده در طی یک فرآیند شیمیایی را ازبین می برند. ماهیت شیمیایی آنها تقریبا مشابه آنتی فوم ها می باشد . شرکت پارسیان عمران کوشش با همکاری کمپانی های اروپایی ...