توسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
نام کسب و کارتوسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلEPF303 نام برندمانا پلیمر کاربردسایر نوعرنگ پایه مبدا کالاایران کاربرد عمومیلایه نهایی کفپوش ویژگیتفاوت در نسبت مواداولیه مصرفی و وجود پیگمنت وجود فام های متفاوتب...