نگین تجارت پیام
نام کسب و کارنگین تجارت پیام
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر نمک های معدنی نام برندنگین تجارت پیام ظاهربلورهای سفیدرنگ میباشد. مبدا کالاایران فرمول مولکولیNaPO3)6) ظاهربلورهای سفیدرنگی فرمول شیمیاییNaPO3)6) کاربردمیادی...