شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول ترکیب شیمیاییروی جنسخاک اکسید روی شکلپودر کرم رنگ کاربردتولید اکسید روی مبدا کالاایران در دو عیار70-75% و 75-80% [{moravede}]...