فرازکاویان
نام کسب و کارفرازکاویان
توضیحاتلباس کار آنتی استاتیک (تخلیه بار الکتریکی از تمام سطوح و هاله اطراف بدن) تولید شده از ترکیب رسانای الکتریکی و پارچه داکرون (الیاف مصنوعی). موارد استفاده لباس کار آنتی استاتیک : صنایع دارویی ص...