بسپار سازه پازاوار
نام کسب و کاربسپار سازه پازاوار
توضیحاتلرزه گیر لاستیکی عموماً جهت دفع حرکت یا لرزش تجهیزات دینامیکی موجود در خطوط لوله نظیر پمپ،فن، توربین،کمپرسور و...مورد استفاده قرار میگیرند. رایجترین کاربرد لرزه گیر لاستیکی این نوع لرزه گیرها در قسم...