بازرگاني اميرخاني
نام کسب و کاربازرگاني اميرخاني
توضیحاتفروش لوبيا چيتی ضعيف مخصوص كنسرو كردن و جهت مصرف داخلی و صادرات به كشورهای فقير مقدار موجود جهت فروش : ٢٥٠ تن ===================================== نام :‌ اميرخاني شهر :‌ زنجان موبایل...