آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتلوله دهانی اسپیرومتر ، لوله ی یکبار مصرف جهت جلوگیری از انتقال میکروب‌ها و بیماری‌ها به افراد در حین انجام اسپیرومتری می‌باشد. نواع لوله  اسپیرومتر : فروش لوله دهانی اسپیرومتری لوله اسپیرومتر...