شرکت فرآوری ماهی متو
نام کسب و کارشرکت فرآوری ماهی متو
توضیحاتفروش ماهی ساردین شرکت فرآوری ماهی متو شرکت فرآوری ماهی متو بزرگ ترین صیاد ماهی ساردین در ایران می باشد ماهی ساردین برگرفته شده از جزیره ساردنی ایتالیا می باشد، این نوع ماهی در زمان های قبل در این ج...