دما گستر
نام کسب و کاردما گستر
توضیحاتمبدل حرارتی لوله ای در بخش های حرارتی و برودتی محصولات غلیظ کاربرد وسیعی داشته که می توان توسط قطعات ابزار دقیق و کنترلرهای صنعتی دستگاه های هوشمند با قابلیت تعدیل و حفظ پیوسته جریان، محصولات مختلف تو...