صنایع شیمی ساختمان آبادگران
نام کسب و کارصنایع شیمی ساختمان آبادگران
توضیحاتمحافظ نما نوع دیگری از مواد نفوذناپذیرکننده مصالح با بنیان شیمیایی سیلان سیلوکسان می باشد که بدون تغییر رنگ و شکل ظاهری با نفوذ در لوله های مویین مقاطع مورد اجرا و ا‌ز بین بردن جذب سطحی محل اجراء، آنه...